Laboratorium badań mechanicznych działa w strukturze organizacyjnej Zakładu Mechanicznego Tasta Sp. z o.o., który posiada Certyfikat Zarządzania Jakością zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015, ważny do 07.06.2019 r.

System Zarządzania Jakością obowiązujący w Zakładzie Mechanicznym Tasta Sp. z o.o. obejmuje w swoich procedurach i instrukcjach działalność Laboratorium.

Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością w Laboratorium sprawuje Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością.

Wdrożyliśmy wymagania dotyczące kompetencji laboratorium w zakresie wykonywanych badań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC

Posiadamy uprawnienia w zakresie wykonywania badań mechanicznych jako podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego Nr LB – 274/22 ważne do 21.12.2019 r.

Działalność laboratorium obejmuje

 • Przygotowanie próbek badawczych.
 • Wykonywanie badań

Próbki badawcze przygotowujemy poprzez:

 • Cięcie
 • Toczenie
 • Frezowanie
 • Szlifowanie

Wykonujemy następujące badania:

 • Wytrzymałości
 • Udarności
 • Twardości

Badanie wytrzymałości materiałów

Statyczna próba rozciągania przeprowadzana jest w temperaturze otoczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 6892-1: 2010.

Badanie wykonujemy z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej ZD40 Nr 282/36/1965 w zakresie sił rozciągających od 4 kN do 400 kN.

Podczas badania oznaczane są:

 • Wyraźna granica plastyczności
 • Umowna granica plastyczności
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Wydłużenie procentowe po rozerwaniu
 • Przewężenie procentowe przekroju

Pomiar twardości

Pomiary twardości wykonywane są zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 6506-1:2008

Pomiary wykonujemy twardościomierzem Brinella Innovatest 300LDB Nr 1004/2008 z zastosowaniem następujących sił obciążających

 • 29420N pomiar kulką 10mm
 • 7355N pomiar kulką 5mm
 • 1839N pomiar kulką 2,5mm

Badanie wytrzymałości materiałów

Badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 148-1:2010 dla próbek z karbem V i U, w zakresie temperatur od (- 60) 0C do (+20) 0C

Badania wykonujemy z zastosowaniem młota wahadłowego Charpy`ego Nr 403/69/5 z początkową energią potencjalną 30kGm.

Wyposażenie laboratorium

 • Maszyny i urządzenia do przygotowania próbek badawczych
 • Urządzenia badawcze i pomiarowe.

Znajdujące się w Laboratorium urządzenia badawcze i aparatura kontrolno pomiarowa obsługiwane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel posiadający uprawnienia do wykonywania badań.

Badania wykonywane są w warunkach kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi Procedurami i Instrukcjami Badawczymi opracowanymi według wymagań normy PN-EN ISO 17025:2005.

W celu zapewnienia uzyskiwania wiarygodnych i powtarzalnych wyników badań, urządzenia pomiarowo-badawcze podlegają systematycznemu wzorcowaniu przez Akredytowane Laboratoria Urzędów Miar.
Wiarygodność i poprawność wykonywanych badań potwierdzana jest poprzez uczestnictwo w porównaniach między-laboratoryjnych.

Wysoką jakość badań zapewnia odpowiednio wykształcona i przeszkolona kadra o dużym doświadczeniu zawodowym, od wielu lat wykonująca badania.

Zapraszamy do współpracy

Naszym atutem jest:

 • wysoka jakość wykonywanych badań,
 • krótki czas oczekiwania na wykonanie badań,
 • przystępna cena.