Laboratorium badań mechanicznych działa w strukturze organizacyjnej Zakładu Mechanicznego Tasta Sp. z o.o., który posiada Certyfikat Zarządzania Jakością zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015, ważny do 07.06.2022 r.

System Zarządzania Jakością obowiązujący w Zakładzie Mechanicznym Tasta Sp. z o.o. obejmuje w swoich procedurach i instrukcjach działalność Laboratorium.

Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością w Laboratorium sprawuje Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością.

 • Wdrożyliśmy wymagania dotyczące kompetencji laboratorium w zakresie wykonywanych badań
  zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02/AC.
 • Posiadamy uprawnienia w zakresie wykonywania badań mechanicznych jako podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego Nr LBU – 274/22-20 ważne do 20.01.2022 r.
 • Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Działalność laboratorium obejmuje

 • Przygotowanie próbek badawczych.
 • Wykonywanie badań

Próbki badawcze przygotowujemy poprzez:

 • Cięcie
 • Toczenie
 • Frezowanie
 • Szlifowanie

Wykonujemy następujące badania:

 • Wytrzymałości
 • Twardości
 • Udarności.

Badanie wytrzymałości materiałów

Statyczna próba rozciągania przeprowadzana jest w temperaturze otoczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 6892-1: 2020-05.

Badanie wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej typ MH17-1 ZD40 z zastosowaniem ekstensometru MFA 2 w zakresie sił rozciągających do 400 kN.

Podczas badania oznaczane są:

 • Wyraźna granica plastyczności
 • Umowna granica plastyczności
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Wydłużenie procentowe po rozerwaniu
 • Przewężenie procentowe przekroju

Pomiar twardości
.

Pomiary twardości wykonywane są zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 6506-1:2014-12.

Pomiary wykonujemy twardościomierzem Brinella Innovatest 300LDB Nr 1004/2008 z zastosowaniem następujących sił obciążających

 • 29420N pomiar kulką 10mm
 • 7355N pomiar kulką 5mm
 • 1839N pomiar kulką 2,5mm

Badanie udarności
.

Badania wykonywane są zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 148-1:2017-02
na próbkach udarnościowych z karbem V,
w zakresie temperatur od (- 60) °C do (+20) °C

Badania wykonujemy z zastosowaniem młotów wahadłowych Charpy`ego

 • LabTest CHK z początkową energią 450J.
 • 403/69/5 z początkową energią 30kGm.

Wyposażenie laboratorium

 • Maszyny i urządzenia do przygotowania próbek badawczych
 • Urządzenia badawcze i pomiarowe.

Znajdujące się w Laboratorium urządzenia badawcze i aparatura kontrolno pomiarowa obsługiwane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel posiadający uprawnienia do wykonywania badań.

Badania wykonywane są w warunkach kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi Procedurami i Instrukcjami Badawczymi opracowanymi według wymagań normy PN-EN ISO 17025:2018-2.

W celu zapewnienia wiarygodności i powtarzalności wyników badań, urządzenia badawcze i kontrolno-pomiarowe podlegają systematycznemu wzorcowaniu przez Akredytowane Laboratoria Urzędów Miar.
Wiarygodność i poprawność wykonywanych badań potwierdzana jest poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Wysoką jakość badań zapewnia wykształcona i przeszkolona kadra o dużym doświadczeniu zawodowym.

Zapraszamy do współpracy

Naszym atutem jest:

 • Wysoka jakość wykonywanych badań.
 • Krótki czas oczekiwania na wykonanie badań.
 • Przystępna cena.